Facebook lead

12 Ý Tưởng Hay Nhất Để Tìm Kiếm Khách Hàng Tiềm Năng (Lead) Trên Facebook (P2)

12 Ý Tưởng Hay Nhất Để Tìm Kiếm Khách Hàng Tiềm Năng (Lead) Trên Facebook (P2)

7. Tăng lead facebook với nút kêu gọi hành động “Call-to-action” trên Fanpage của bạn.Nút kêu gọi hành động (CTA) trên Fanpage là một chiến thuật hấp dẫn giúp bạn...