Lewis Hower

Khởi nghiệp từ tay trắng: làm thế nào?

Khởi nghiệp từ tay trắng: làm thế nào?

Về Lewis Hower- Câu chuyện về hành trình lâm vào khó khăn, tự tìm đường thoát ra với hai bàn tay trắng, thành công và rút ra được nhưng bài...