marketing research

Marketing Research là gì? 5 bước thực hiện chiến dịch MR!

Marketing Research là gì? 5 bước thực hiện chiến dịch MR!

Đã có rất nhiều tài liệu viết về đề tài nghiên cứu thị trường, Marketing Research là gì? nhưng vấn đề này luôn khiến cho những người mới bắt đầu...