facebook target

[Hỏi-Đáp] Core Facebook Targeting hoạt động thế nào?

[Hỏi-Đáp] Core Facebook Targeting hoạt động thế nào?

Q: Cách đặt mục tiêu đối tượng có ảnh hưởng đến hình thức hiển thị (máy tính, cột bên phải, smart phone, di động thường) không? Hay cách hiển thị...

Quảng cáo Facebook, Google tự động bằng AI